Aktualności
2020-04-10
INFORMACJA !!!!

DODATEK MIESZKANIOWY I ENERGETYCZNY !!!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotowie informuje, że wnioski na dodatki mieszkaniowe i energetyczne należy składać w siedzibie tut. Ośrodka.

Dodatek mieszkaniowy 
Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez ośrodek pomocy społecznej, mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. Pomoc ta przysługuje w przypadkach określonych przepisami.
O dodatek mieszkaniowy mogą się ubiegać osoby, które: 
- są najemcami oraz podnajemcami mieszkań,
- mieszkają w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
- zajmują lokale mieszkalne w budynkach stanowiących ich własność,
- są właścicielami lokali mieszkalnych mają tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszą wydatki związane z jego zajmowaniem,
- zajmują lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, a oczekują na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.

Dodatek energentyczny
Zryczałtowany dodatek energetyczny jest formą pomocy przeznaczoną dla osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy mającą na celu częściową rekompensatę kosztów zakupu energii elektrycznej.
Przysługuje, gdy osoba wnioskująca: 
 - posiada ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego,
- złoży wniosek o dodatek energetyczny z załączoną umową kompleksową lub umową sprzedaży energii elektrycznej, której stroną jest osoba pobierająca dodatek mieszkaniowy,
- zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Wykonanie:
MAXIMUS - sklep komputerowy