>Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

 

Deklaracja dostępności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych
i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 848).

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.gopszłotow.pl

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2015-02-18
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-11-18

 

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 1.     Brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego oraz elementu na pierwszej stronie (przesuwane zdjęcia, tzw. slider) dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne.
 2.     Brak opisu tekstowego modułu wyszukiwania informacji dla osób niepełnosprawnych.
 3.     Linki prowadzące do materiałów na innych stronach/podstronach nie zawierają treści tekstowej, którą mogą odczytać programy dla niepełnosprawnych.
 4.     Brak tytułu w zagnieżdżonych ramkach tzw. frame i iframe.
 5.     Elementy strony nie posiadają unikalnych ID
 6.     Brak opisów tekstowych dla dokumentów publikowanych w formie skanów, które są nieczytelne dla programów stosowanych przez osoby niepełnosprawne.
 7.     Strona nie jest responsywna, przez co może niepoprawnie wyświetlać się na urządzaniach mobilnych.

Wyłączenia:

 1.     mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 2.     filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 189.11.2022 r.

Metoda przygotowania oświadczenia:
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest Dorota Szweda, adres e-mail: sekretariat@gopszlotow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 67 263 59 71.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (https://www.rpo.gov.pl).

 

Dane teleadresowe podmiotu publicznego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotowie
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3
77-400 Złotów
Tel.: 67 263 59 71
e-mail: sekrestariat@gopszlotow.pl

 

Dostępność architektoniczna budynku

 • dostępność wejścia

Do budynku prowadzą dwa wejścia:

 1. wejście główne od strony ulicy (ul. Marii Skłodowskiej - Curie) – wejście bezprogowe z poziomu chodnika.
 2. wejście od strony podwórza, do którego prowadzą schody.
   
 • dostępność korytarzy, schodów i wind

Biura obsługi znajdują się na półpiętrze i I piętrze, na które prowadzą schody. Osoby
z niepełnosprawnością ruchową przyjmowane są na parterze budynku (od strony wejścia głównego
w specjalnie wyznaczonym do tego pomieszczeniu). W tym celu wcześniej osoby te korzystają
z oznaczonego przycisku dla osoby niepełnosprawnej znajdującego się przed wejściem głównym do budynku.  Budynek nie posiada windy.

 •  dostępność pętli indukcyjnych, informacji głosowych, platform, oznaczeń

W budynku nie ma pętli indukcyjnych, brak systemów naprowadzających dźwiękowo, brak oznaczeń w alfabecie Braille’a oraz oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 • Informacja o miejscach parkingowych

Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych.

 • Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i psem przewodnikiem

Do budynku i wszystkich pomieszczeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotowie można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m. in. do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności: budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej.

 • Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego

 • Obsługa osób uprawnionych przy wykorzystaniu innych środków wspierających komunikowanie się (poza językiem migowym)

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824) osoba uprawniona, tj. doświadczająca trwale lub okresowo trudności
w komunikowaniu się ma prawo do:

 1.     kontaktu z urzędem za pomocą udostępnionych usług pozwalających na komunikowanie się,
 2.     załatwienia sprawy przy pomocy osoby przybranej.

W Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotowie dostępne są następujące usługi wspierające komunikowanie się:

 1. poczta elektroniczna: sekretariat@gopszlotow.pl
 2. tel./faks pod numerem: 67 263 59 71