>Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZŁOTOWIE

Wstęp deklaracji
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.gopszlotow.pl

Data publikacji i aktualizacji
Data publikacji strony internetowej: 18-02-2015
Data ostatniej aktualizacji: 18-11-2022

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego oraz elementu na pierwszej stronie (przesuwane zdjęcia, tzw. slider) dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne,
 • brak opisu tekstowego modułu wyszukiwania informacji dla osób niepełnosprawnych,
 • linki prowadzące do materiałów na innych stronach/podstronach nie zawierają treści tekstowej, którą mogą odczytać programy dla niepełnosprawnych,
 • brak tytułu w zagnieżdżonych ramkach tzw. frame i iframe,
 • elementy strony nie posiadają unikalnych ID,
 • brak opisów tekstowych dla dokumentów publikowanych w formie skanów, które są  nieczytelne dla programów stosowanych przez osoby niepełnosprawne,
 • strona nie jest responsywna, przez co może niepoprawnie wyświetlać się na urządzaniach mobilnych.

Wyłączenia

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
Deklarację sporządzono dnia: 30.03.2021 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe:
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt sekretariat@gopszlotow.pl lub dzwoniąc na numer telefonu 67 263 59 71.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacja na temat procedury
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
Budynek - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotowie, ul. M. Skłodowskiej - Curie 3, 77-400 Złotów

 • do budynku prowadzą dwa wejścia,
 • do wszystkich biur prowadzą schody,
 • budynek nie jest przystosowany do poruszania się osób niepełnosprawnych, występują bariery architektoniczne,
 • w budynku nie ma windy,
 • przy głównym wejściu od strony ulicy znajduje się dzwonek dla osób niepełnosprawnych, które nie są w stanie wejść po schodach (w takich sytuacjach osoby obsługiwane są w specjalnym pomieszczeniu na parterze),
 • brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych, parking przed budynkiem jest ogólnodostępny,
 • w budynku nie ma toalet dostosowanych dla osób niepełnosprawnych,
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dostęp do tłumacza języka migowego
Brak.

Obsługa osób uprawnionych przy wykorzystaniu innych środków wspierających komunikowanie się (poza językiem migowym)
Od 1 kwietnia 2012 r. zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824) osoba uprawniona, tj. doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się ma prawo do:

 • kontaktu z urzędem za pomocą udostępnionych usług pozwalających na komunikowanie się,
 • załatwienia sprawy przy pomocy osoby przybranej.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotowie dostępne są następujące usługi wspierające komunikowanie się:

 • poczta elektroniczna: sekreatariat@gopszlotow.pl,
 • usługi elektroniczne,
 • telefonicznie, przy pomocy osoby trzeciej, sprawnej komunikacyjnie pod numerem telefon/fax: 67 263 59 71.

Aplikacje mobilne
Brak.

 

Pobierz pliki:
 • 1. Raport dostępności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotowie [PDF, 4166.21 KB]