>"Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023

"Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023

RZĄDOWY PROGRAM „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU" na lata 2019 - 2023

 


Gmina Złotów realizuje program pomocy mieszkańcom w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023, który został ustanowiony uchwałą nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. (M. P. z 2018 r. poz. 1007).

Działania w ramach Programu realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotowie.

Program dofinansowany jest ze środków budżetu państwa.

Środki z budżetu państwa przeznaczone są na dofinansowanie działań Gminy polegających na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym, w szczególności:

  •     dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
  •     dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej,
  •     osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

Z programu „Posiłek w szkole i w domu” mogą skorzystać osoby i rodziny, spełniające warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz spełniające kryterium dochodowe, w wysokości 150% obowiązującego kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej.

Kryterium dochodowe  w wysokości 150%, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, tj.:

  •     dla osoby w rodzinie – 792,00 zł
  •     dla osoby samotnie gospodarującej – 1051,50 zł

W 2021 r. wysokość dofinansowania ze środków budżetu państwa wynosi 110.000,00 zł, przewidywane środki własne na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” ujęte w budżecie Gminy Złotów to 100.000,00 zł.

Łączny koszt programu „Posiłek w szkole w domu” na lata 2019 – 2023, w 2021 r. wynosi 210.000,00 zł.