>Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028

Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028

RZĄDOWY PROGRAM ,,POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” NA LATA 2024-2028

 

GMINA ZŁOTÓW korzysta z dofinansowania ze środków budżetu państwa w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028

ROK: 2024
DOFINANSOWANIE: 160 000,00 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 200 000,00 zł
DATA ZAWARCIA UMOWY: marzec 2024 r.

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.

ZAKRES PROGRAMU obejmuje pomoc zarówno dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji, jak i osobom starszym, chorym lub niepełnosprawnym i samotnym, o niskich  dochodach. Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko nie spełnia wymagań, o których mowa powyżej, a wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje ośrodek pomocy społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ucznia lub dziecka, o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku.

FINANSOWANIE PROGRAMU - środki własne gminy oraz dotacja z budżetu państwa otrzymana w ramach dofinansowania wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028.

 

Pobierz pliki:
  • 1. PLAKAT [JPG, 195.54 KB]
  • kLEiWd3uqz.jpeg