>Statut prawny

Statut prawny

Załącznik do UCHWAŁY Nr XXV/184/04RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy w Złotowie

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZŁOTOWIE

ROZDZIAŁ 1

Postanowienia ogólne

§ 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotowie, zwany dalej „Ośrodkiem” działa w oparciu o:

1. Ustawę z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zmianami),

2. Ustawę z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami),

3. Ustawę z dnia 2 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zmianami),

4. Ustawę z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z późn. zmianami),

5. Ustawę z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z późn. zmianami),

6. Ustawę z dnia 25 lutego 1964r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59 z późn. zmianami),

7. niniejszy statut.

§ 2. Siedzibą Ośrodka jest miejscowość Złotów, a obszarem działania – teren gminy Złotów.

 ROZDZIAŁ 2

Postanowienia szczegółowe

§ 3. Przedmiotem działalności Ośrodka jest organizacja i wykonywanie pomocy społecznej na terenie gminy.

§ 4. Celem działania Ośrodka jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka.

§ 5. Do zadań Ośrodka Pomocy Społecznej należy:

1. tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej, w tym rozbudowę niezbędnej infrastruktury socjalnej,

2. analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,

3. przyznawanie i wypłacanie świadczeń przewidzianych ustawą o pomocy społecznej oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń, których realizacja należy do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wprowadzonych na podstawie ustaw i przepisów wykonawczych innych niż ustawa o pomocy społecznej,

4. pobudzanie społecznej aktywności w zaspokojeniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin,

5. praca socjalna rozumiana jako działalność zawodowa, skierowana na pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.

§ 6. W wykonaniu zadań określonych w § 5 Ośrodek współdziała w szczególności z:

1) organizacjami społecznymi i pozarządowymi,

2) Kościołem Katolickim i innymi kościołami, związkami wyznaniowymi,

3) stowarzyszeniami i grupami samopomocy społecznej,

4) pracodawcami, zakładami pracy,

5) zakładami ochrony zdrowia,

6) osobami fizycznymi i prawnymi.

§ 7. Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Złotowie, działając na podstawie upoważnienia Wójta Gminy Złotów, prowadzi postępowanie administracyjne i wydaje decyzje w sprawach świadczeń rodzinnych określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z późn. zmianami) jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

§ 8. Ośrodek prowadzi także inne sprawy zlecone przez organ gminy na podstawie odrębnych upoważnień lub zawartych porozumień.

ROZDZIAŁ 3

Gospodarka finansowa

§ 9. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotowie jest jednostką prowadzącą działalność finansową na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148, z późn. zmianami).

§ 10. 1. Źródłami finansowania zadań Ośrodka są:

1) dotacja z budżetu – zakresie zadań własnych gminy

2) dotacje z budżetu administracji rządowej w zakresie zadań zleconych oraz innych zadań zleconych gminom ustawami,

3) dochody z innej działalności, a także spadków, zapisów i darowizn.

2. Środki o których mowa w ust. 1 przekazywane są na rachunek Ośrodka w miesięcznych ratach.

3. Planowanie rozdział środków finansowych Ośrodka odbywa się zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową.

ROZDZIAŁ 4

Organizacja i zarządzanie

§ 11. W celu realizacji zadań, Ośrodek zatrudnia pracowników socjalnych na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej, oraz innych pracowników w uzgodnieniu z Wójtem.

§ 12. 1. Ośrodkiem kieruje Kierownik zatrudniany i zwalniany przez Wójta Gminy Złotów.

2. Kierownik podlega Wójtowi Gminy Złotów, który jest jego służbowym przełożonym i pracodawcą w rozumieniu Kodeksu Pracy.

3. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotowie w zakresie wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości Gminy, działa na podstawie upoważnienia wydanego przez Wójta Gminy Złotów. Na wniosek kierownika Ośrodka upoważnienie takie może być przydzielone także innej osobie.

4. Kierownik Ośrodka kieruje zakładem i odpowiada za całokształt jego działalności, a w szczególności;

1) reprezentuje Ośrodek na zewnątrz,

2) ustala potrzeby Gminy w zakresie pomocy społecznej,

3) zarządza mieniem i racjonalnie gospodaruje funduszami i składnikami majątku pozostającymi w dyspozycji Ośrodka,

4) sprawuje nadzór nad przyznawaniem świadczeń pomocy społecznej i pracą pracowników Ośrodka,

5) pełni funkcję pracodawcy w stosunku do zatrudnionych w Ośrodku pracowników,

6) składa coroczne sprawozdanie Radzie Gminy z działalności Ośrodka oraz przedkłada potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

5. Wójt gminy ustala kierownikowi zakres czynności i może udzielić mu pełnomocnictwa i upoważnień.

ROZDZIAŁ 5

Postanowienia końcowe

§ 13. Gospodarowanie składnikami mienia ruchomego powierzonego Ośrodkowi odbywa się na zasadach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004r.
w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom budżetowym, zakładom budżetowym i gospodarstwom pomocniczym (Dz. U. Nr 191, poz. 1957).

§ 14. Zmiany w statucie Ośrodka mogą być wprowadzone w trybie właściwym dla jego nadania.

Pobierz pliki:
  • 1. Statut GOPS Złotów [PDF, 185.65 KB]