>Zespół Interdyscyplinarny

Zespół Interdyscyplinarny

Zespół Interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy domowej to grupa specjalistów podejmująca się współpracy celem udzielenia pomocy osobom lub całym rodzinom znajdującym się w kryzysie i dotkniętym problemem przemocy.

Zespół interdyscyplinarny powołuje wójt, burmistrz albo prezydent miasta.

1.    W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele:

 • jednostek organizacyjnych pomocy społecznej;
 • gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych;
 • Policji;
 • oświaty;
 • ochrony zdrowia;
 • organizacji pozarządowych.

2.    Aktualny skład Zespołu Interdyscyplinarnego:

 • Izabela Manikowska  – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotowie, przewodniczący Zespołu  Interdyscyplinarnego;
 • Monika Kamińska – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotowie,z-ca przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego w Złotowie;
 • Karolina Jankowska – Sąd Rejonowy w Złotowie, kurator rodzinny;
 • Anna Ługowska – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Złotowie, inspektor/pracownik administracji;
 • Adrianna Opłatek – Stowarzyszenie  dla rozwoju wsi Stawnica i okolic „Blisko Siebie”;
 • Danuta Szynkiewicz – Ośrodek Medycyny Rodzinnej w Radawnicy – położna środowiskowo – rodzinna;
 • Edyta Orman – Szkoła Podstawowa w Świętej – nauczyciel;
 • Karol Gajewski – Komenda Powiatowa Policji w Złotowie – dzielnicowy;
 • Jakub Niedźwiecki – Komenda Powiatowa Policji w Złotowie – dzielnicowy;

3.    Do zadań zespołu należy w szczególności:

 1. diagnozowanie problemu przemocy domowej na poziomie lokalnym;
 2. inicjowanie działań profilaktycznych, edukacyjnych i informacyjnych mających na celu przeciwdziałanie przemocy domowej i powierzanie ich wykonania właściwym podmiotom;
 3. inicjowanie działań w stosunku do osób doznających przemocy domowej oraz osób stosujących przemoc domową;
 4. opracowanie projektu gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony osób doznających przemocy domowej;
 5. rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;
 6. powoływanie grup diagnostyczno-pomocowych i bieżące monitorowanie realizowanych przez nie zadań;
 7. monitorowanie procedury „Niebieskie Karty”;
 8. kierowanie osoby stosującej przemoc domową do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym dla osób stosujących przemoc domową lub  programie psychologiczno-terapeutycznym dla osób stosujących przemoc domową;            


Kontakt telefoniczny do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego:
•    tel. 67 263 59 71 wew. 213