>Pobierz

Pobierz pliki
Pomoc Społeczna

 • 1. Oświadczenie ogólne [PDF, 211.39 KB]
 • 2. Oświadczenie potwierdzające status osoby bezrobotnej [PDF, 119.12 KB]
 • 3. Oświadczenie potwierdzające uzyskanie dochodu z prac dorywczych [PDF, 151.33 KB]
 • 4. Zaświadczenie o dochodzie [PDF, 116.04 KB]
Bon energetyczny

 • 1. Wniosek o wypłatę bonu energetycznego [DOCX, 75.62 KB]
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe):

 • 1. Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka [PDF, 253.49 KB]
 • 2. Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka - Załącznik [PDF, 92.67 KB]
 • 3. Oświadczenie o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycz [PDF, 169.22 KB]
 • 4. Oświadczenie o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasił [PDF, 77.44 KB]
Świadczenie rodzicielskie

 • 1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego [PDF, 110.83 KB]
Zasiłek pielęgnacyjny

 • 1. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego [PDF, 104.55 KB]
Specjalny zasiłek opiekuńczy

 • 1. Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego [PDF, 417 KB]
 • 2. Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego - Załącznik [PDF, 135.09 KB]
 • 3. Oświadczenie o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycz [PDF, 169.22 KB]
 • 4. Oświadczenie o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasił [PDF, 77.44 KB]
 • 5. Oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno- [PDF, 77.33 KB]
Świadczenie z programu "Za życiem"

 • 1. Wniosek Za życiem [PDF, 694.06 KB]
Fundusz alimentacyjny

 • 1. Wniosek o ustalenie prawa do funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy [PDF, 129.4 KB]
 • 2. Załączniik do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego [PDF, 103.17 KB]
 • 3. Oświadczenie o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy [PDF, 98.72 KB]
 • 4. Oświadczenie o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świad [PDF, 77.78 KB]
 • 5. Oświadczenie o miejscu zamieszkania, wieku, zatrudnieniu i sytuacji ekonomicznej osób zobowiązanych względem osoby uprawnionej do alimentacji, innych niż dłużnik alimentacyjny [PDF, 385.76 KB]
 • 6. Zaświadczenie o bezskuteczności egzekucji alimentów [PDF, 225.86 KB]
 • 7. Oświadczenie bezskuteczność egzekucji alimentów [PDF, 86.57 KB]
Karta Dużej Rodziny

 • 1. Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny [PDF, 99.53 KB]
 • 2. Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej [PDF, 79.57 KB]
 • 3. Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej [PDF, 78.16 KB]
Stypendium i zasiłek szkolny

 • 1. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego [PDF, 187.86 KB]
 • 2. Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego [PDF, 128.71 KB]
 • 3. Zaświadczenie o dochodzie [PDF, 116.04 KB]
Pozostałe dokumenty

 • 1. Oświadczenie [PDF, 89.8 KB]
 • 2. Podanie o zmianę numeru rachunku bankowego [PDF, 52.2 KB]
 • 3. Formularz dla potrzeb ustalenia ustawodawstwa państwa właściwego do wypłaty świadczeń [PDF, 700.32 KB]
Dodatek mieszkaniowy i energetyczny

 • 1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego [PDF, 1372.09 KB]
 • 2. Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego [PDF, 898.63 KB]
 • 3. Zaświadczenie o dochodzie [PDF, 116.04 KB]
Zasiłek rodzinny

 • 1. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego [PDF, 343.59 KB]
 • 2. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego - Załącznik [PDF, 129.31 KB]
 • 3. Oświadczenie o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasił [PDF, 77.44 KB]
 • 4. Oświadczenie o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycz [PDF, 169.22 KB]
 • 5. Oświadczenie o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy, oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosaunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa [PDF, 79.58 KB]
 • 6. Oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno- [PDF, 77.33 KB]
 • 7. Oświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania [PDF, 85.39 KB]
Program Czyste Powietrze

 • 1. WNIOSEK - O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O DOCHODACH [PDF, 515.86 KB]
 • 2. FORMULARZ OKREŚLAJĄCY DANE KOLEJNYCH CZŁONKÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO [PDF, 72.24 KB]
Świadczenie Pielęgnacyjne

 • 1. Wniosek [PDF, 1083.29 KB]
 • 2. Wniosek - Załącznik [PDF, 475.19 KB]