>Stypendium szkolne i zasiłek szkolny

Stypendium szkolne i zasiłek szkolny

Stypendium szkolne i zasiłek szkolny. Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r.  poz. 2230) pomoc materialna udzielana jest uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia.

Stypendium szkolne przysługuje:

 1. uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznycho uprawnieniniach publicznych szkół artystycznych  oraz słuchaczom kolegiów pracowników  służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
 2. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
 3. uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub w sytuacji zdarzeń losowych.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia, uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 600 zł netto (art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - Dz. U. z 2023 r. poz. 901 ze zm.). Stypendium szkolne może być udzielone w formie:

 1. całkowitego lub częściowego pokrycia udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowane poza szkołą (zajęcia logopedyczne, zajęcia dla dysgrafików, dyslektyków, udział w zajęciach językowych, tanecznych, plastycznych, sekcjach sportowych, wycieczkach szkolnych, udział w kursach komputerowych),
 2. zakupu podręczników szkolnych, słowników, atlasów i innych wydawnictw służących edukacji, przyborów szkolnych, tornistra, plecaka, stroju na lekcje wychowania fizycznego oraz wyjazdów na basen, zakup biurka i krzesła, zakup komputera, drukarki, obuwia, odzieży i innych pomocy edukacyjnych w przypadku, gdy wiąże się to w sposób oczywisty i bezpośredni z procesem edukacji ucznia,
 3. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów,
 4. świadczenia pieniężnego określone w art. 90d ust. 5 ustawy.

Wysokość stypendium szkolnego wynosi:

 1. jeżeli dochód miesięczny na członka rodziny ucznia wynosi do kwoty 250,00 zł – stypendium szkolne przyznane jest w wysokości 148,80 zł.
 2. jeżeli dochód miesięczny na członka rodziny ucznia wynosi powyżej 250,00 zł – do 600 zł  - stypendium szkolne przyznane jest w wysokości 99,20 zł.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego składa się od dnia 1 września do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów od dnia 1 października do dnia 15 października danego roku szkolnego.

Zasiłek szkolny

Zasiłek szkolny, obok stypendium szkolnego, stanowi jedną z form wsparcia dla uczniów, określoną w ustawie o systemie oświaty. Zasiłek szkolny jest świadczeniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

Zdarzeniami losowymi w gospodarstwie domowym ucznia uzasadniającym przyznanie zasiłku są w szczególności:

 1. pożar,
 2. kradzież,
 3. nagła i długotrwała choroba,
 4. wypadek,
 5. inne zdarzenie.

Maksymalną wysokość zasiłku szkolnego oraz częstotliwość jego przyznania określa art. 90e ust. 2 i 3 ustawy o systemie oświaty.

Zasiłek szkolny przyznawany jest w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym.

Do przyznania uczniowi zasiłku szkolnego konieczne jest spełnienie następujących przesłanek:

 1. wystąpienie zdarzenia o charakterze losowym,
 2. związek przyczynowy między tym zdarzeniem a trudną sytuacją materialną,
 3. związek pomiędzy tą przejściowo trudną sytuacją materialną a niezaspokojonymi potrzebami ucznia na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w zakresie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym.

Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego składa się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Do wniosku dołączyć należy dokumenty potwierdzające zaistnienie zdarzenia losowego.

Wniosek o zasiłek szkolny można złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotowie, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3, 77-400 Złotów, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Ośrodka (7:00-15:00) lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.