>RODO

RODO

Klauzula informacyjna
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych. W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotowie, ul. Marii Skłodowskiej – Curie 3, 77-400 Złotów

Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a RODO Administrator (AD) powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem e-mail sekretariat@gopszlotow.pl. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotowie gromadzi Państwa dane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa, a w szczególności z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.) oraz innych ustaw niezbędnych do realizacji zadań ośrodka pomocy społecznej. Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych wynika z szeregu ustaw kompetencyjnych (merytorycznych) oraz obowiązków i zadań zleconych przez instytucje nadrzędne wobec Administratora danych. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania.

Dane osobowe przetwarzane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotowie przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.) i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217 z późn. zm.), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość:
• dostępu do danych osobowych jej dotyczących,
• żądania ich sprostowania,
• usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres AD lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres sekretariat.gops@gminazlotow.pl. Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotowie.

Organem właściwym dla ww. skargi jest:
Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami ustawy o pomocy społecznej jest obligatoryjne. Niepodanie wymaganych danych będzie wiązało się z niemożliwością realizacji zadań ośrodka pomocy społecznej w zakresie udzielenia oczekiwanej pomocy.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotowie, ul. M. Skłodowskiej-Curie3, 77-400 Złotów, reprezentowany przez Kierownika - Panią Krystynę Kos, e-mail: sekretariat@gopszlotow.pl, tel. 67 263 59 71.
Inspektorem ochrony danych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotowie jest Pani Renata Siemieniecka. Od dnia 07.02.2020 r. osobą zatępującą inspektpra danych osobowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotowie jest Pani Dorota Szweda.