>RODO

RODO

Klauzula informacyjna

dotycząca danych osobowych przetwarzanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotowie w ramach realizowanych zadań

Wypełniając obowiązek informacyjny, spoczywający na Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotowie oraz w związku z udostępnieniem przez Państwa danych osobowych, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej „RODO”), informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej
  w Złotowie, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3, 77-400 Złotów, e-mail:
  sekretariat@gopszlotow.pl, tel.: 67 263 59 71.
 2. W Ośrodku został wyznaczony Inspektor ochrony danych, którego funkcję pełni Pani Dorota Szweda, z którym można skontaktować się poprzez dane podane w punkcie 1.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w związku z wykonywaniem obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze i zadań realizowanych w interesie publicznym, co wynika z art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO.
 4. Celem przetwarzania danych jest realizacja zadań nałożonych na Ośrodek, w tym
  w szczególności zadań określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
 5. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa np. sądy, prokuratura, Policja, w tym podmioty sprawujące kontrolę i nadzór, banki, podmioty którym administrator zleca usługi na podstawie stosownych umów, np. podmioty świadczące usługi prawne, pocztowe, informatyczne, archiwizacji i brakowania dokumentacji. W pozostałych przypadkach przekazanie danych odbywać się będzie wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą.
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów do jakich zostały zebrane, a następnie przez okres archiwizowania danych – na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt obowiązującym w ośrodku, zatwierdzonym przez Archiwum Państwowe.
 7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:
  1. prawo dostępu do danych osobowych w tym prawo do uzyskania kopii tych danych (zgodnie z art. 15 RODO),
  2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne (zgodnie z 16 RODO),
  3. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 RODO,
  4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (zgodnie z art. 21 RODO),
  5. prawo do przenoszenia danych (w sytuacji, gdy: przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą; przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę; przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany),
  6. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, gdy przetwarzanie jest oparte
   o wyrażenie zgody (zgodnie z 7 ust. 3 RODO). Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Informujemy, że podanie danych osobowych jest wymagane w ramach realizowanych przez GOPS zadań określonych przepisami prawa. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być odmowa rozpatrzenia wniosku, realizacji celu w jakim dane zostały podane.
  W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.