>Dodatek mieszkaniowy i dodatek energetyczny

Dodatek mieszkaniowy i dodatek energetyczny

I. Dodatek mieszkaniowy przysługuje:
1) najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, zamieszkującym w tych lokalach,
2) osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
3) osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
4) innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego (np. umowa użyczenia) i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
5) osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny lub najem socjalny lokalu.
Dodatek mieszkaniowy przysługuje w związku z zamieszkiwaniem w jednym lokalu mieszkalnym albo zajmowaniem jednego lokalu mieszkalnego. Może przysługiwać na podstawie więcej niż jednego tytułu prawnego spośród określonych w ust. 1.

II. Wysokość dodatku mieszkaniowego stanowi różnicę między wydatkami, o których mowa w ust. 3-6. przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu mieszkalnego, a kwotą wydatków poniesionych przez osobę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy w wysokości:

  1. 15% dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie jednoosobowym;
  2. 12% dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 2-4 osobowym;
  3. 10 % dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 5-osobowym i większym.

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.

III. Dodatek mieszkaniowy nie przysługuje osobom przebywającym w:

  1. domu pomocy społecznej,
  2. młodzieżowym ośrodku wychowawczym,
  3. schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym,
  4. zakładzie karnym,
  5. szkole, w tym szkole wojskowej

- jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne całodobowe utrzymanie.
Dodatku mieszkaniowego nie przyznaje się, jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 0,5% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu wydania decyzji.


IV.  Zryczałtowany dodatek energetyczny.
1.    Komu przysługuje zryczałtowany dodatek energetyczny:
•    osobie uprawnionej do pobierania dodatku mieszkaniowego.
Osoba ta jest odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej oraz stroną umowy kompleksowej
lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym
 i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej
2.    Ile wynosi zryczałtowany dodatek energetyczny:
•    dodatek energetyczny wynosi rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, ogłaszanej na podstawie
 art. 23 ust. 2 pkt 18 lit.d. ustawy o prawie energetycznym.

3.    Wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego:
•    Minister właściwy do spraw energii ogłasza, w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej ,,Monitor Polski”, wysokość dodatku energetycznego na kolejne 12 miesięcy biorąc pod uwagę środki przewidziane na ten cel
w ustawie budżetowej.