>Program "Czyste Powietrze"

Program "Czyste Powietrze"

Zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego - do programu „ Czyste powietrze” wydawane jest w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotowie, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3, w pokoju nr 1 (na parterze).

1. Dochód rodziny ustalany jest na podstawie dochodów osiągniętych przez członków gospodarstwa domowego wnioskodawcy, w:

  • przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia  w przypadku wniosku złożonego do 31 lipca. (np. wniosek złożony w dniu 02.03.2023 r., dochód z 2021 r.),
  • ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia –  w przypadku wniosku złożonego od 1 sierpnia (np. wniosek złożony 06.08.2023 r., dochód z 2022r.).

2. Dochód wykazany w zaświadczeniu oblicza się na podstawie definicji dochodu zawartej w art. 3 pkt. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych.
3. Rodzaje dochodu uwzględniane przy wydawaniu zaświadczenia:

  • przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art.27, art.30b, art.30c, art.30e i art.30f ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne (np. dochód z zatrudnienia, z działalności gospodarczej prowadzonej na zasadach ogólnych, z emerytury, renty itd.),
  • dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
  • inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych (alimenty, pomoc finansowa o charakterze socjalnym -stypendium szkolne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłek macierzyński z KRUS itd.).

4. Dla potrzeb wydania zaświadczenia, do ustalania wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu, z gospodarstwa rolnego przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłoszonego corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333), które publikowane jest nie później niż do dnia 23 września każdego roku.

W związku z powyższym, każdego roku, w okresie od 1 sierpnia do dnia publikacji obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego tj. nie później niż do 23 września, Organ właściwy nie ma możliwości ustalenia wysokości dochodu z gospodarstwa rolnego tym samym nie może wydać zaświadczenia o dochodach osobie fizycznej, jeżeli członek jej gospodarstwa domowego uzyskuje dochody z gospodarstwa rolnego.

Dokumenty dostępne w zakładce "Dokumenty do pobrania" lub klikająć w link -- Pobierz