>Pomoc Społeczna

Pomoc Społeczna

Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej

POMOC SPOŁECZNA jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.

Okoliczności uprawniające do korzystania ze świadczeń z pomocy społecznej:

 1. Ubóstwo,
 2. Sieroctwo,
 3. Bezdomność,
 4. Bezrobocie,
 5. Niepełnosprawność,
 6. Długotrwała lub ciężka choroba,
 7. Przemoc w rodzinie,
 8. Potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi,
 9. Potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
 10. Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
 11. Trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą,
 12. Trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego,
 13. Alkoholizm lub narkomania,
 14. Zdarzenie losowe lub sytuacja kryzysowa,
 15. Klęska żywiołowa lub ekologiczna

Kryterium dochodowe uprawniające do pomocy społecznej:

 • 776,00 zł kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej,
 • 600,00 zł kryterium dochodowe na osobę w rodzinie.
 

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich utrzymania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:

 • miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 • kwoty alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Realizacja świadczeń wynikające z ustawy o pomocy społecznej:

 • zasiłki stałe (osoba samotna lub osoba w rodzinie pobierająca zasiłek stały nie posiadająca uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu ma opłacaną składkę na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 9% kwoty otrzymywanego świadczenia),
 • zasiłki okresowe,
 • zasiłki celowe,
 • zasiłki celowe specjalne,
 • zasiłki celowe przyznane z powodu zdarzenia losowego,
 • sprawienie pogrzebu,
 • schronienie,
 • dożywianie dzieci w szkole oraz zasiłki celowe na zakup posiłku lub wyżywienia,
 • usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania,
 • specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone osobom z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania,
 • praca socjalna.

Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej zobowiązane są do współdziałania z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu ich sytuacji życiowej. Brak współdziałania z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu trudnej sytuacji życiowej, odmowa zawarcia kontraktu socjalnego, niedotrzymanie jego postanowień, nieuzasadniona odmowa podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej przez osobę bezrobotną, odmowa wykonywania prac społecznie użytecznych lub odmowa podjęcia leczenia odwykowego w zakładzie lecznictwa odwykowego przez osobę uzależnioną mogą stanowić podstawę do odmowy przyznania świadczenia, uchylenia decyzji o przyznaniu świadczenia lub wstrzymanie świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. W przypadku stwierdzenia marnotrawienia przyznanych środków może nastąpić ograniczenie świadczenia, odmowa ich przyznania lub przyznanie w formie świadczeń niepieniężnych.