>Usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze
Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.

Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

  • Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.
  • Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Ośrodek Pomocy Społecznej, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich rodzaj, zakres, ilość godzin i okres trwania dla każdej osoby indywidualnie. Rada Gminy określa w drodze uchwały, szczegółowe warunki przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.

Jak uzyskać pomoc w formie usług opiekuńczych?

O pomoc w formie usług opiekuńczych (także specjalistycznych usług opiekuńczych) należy zwrócić się do ośrodka pomocy społecznej w miejscu zamieszkania. Przyznanie usług odbywa się na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego lub innej osoby (np. członka rodziny, sąsiada). Po zgłoszeniu, pracownik socjalny GOPS odwiedza osobę oczekującą pomocy w jej miejscu zamieszkania i przeprowadza tzw. rodzinny wywiad środowiskowy, którego celem jest ocena sytuacji życiowej podopiecznego. Do wywiadu należy przygotować dokumenty takie jak: orzeczenie o niepełnosprawności (jeśli klient posiada orzeczoną niepełnosprawność) oraz dokument potwierdzający wysokość dochodu z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku. W przypadku osób ubiegających się o specjalistyczne usługi opiekuńcze, obejmujące szczególne potrzeby wynikające z rodzaju schorzenia i niepełnosprawności oraz pielęgnację, zaświadczenie lekarskie o potrzebie pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych.

Jaki jest zakres usług opiekuńczych?

Usługi opiekuńcze mogą obejmować:

  • pomoc w codziennych czynnościach, takich jak robienie zakupów, pomoc w przygotowaniu posiłków, asystowanie w załatwianiu spraw w urzędach i instytucjach itp.,
  • pomoc w utrzymaniu higieny osobistej,
  • w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z rodziną i otoczeniem,

Specjalistyczne usługi opiekuńcze:

  • zakres usług dostosowany jest do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, a świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Odpłatność za usługi opiekuńcze

Szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze określa Uchwała Nr LXIII.611.2023 Rady Gminy Złotów z dnia 26 października 2023 r.
Wysokość odpłatności jest ustalona według kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotowie informuje, że wpłaty z tytułu odpłatności za wykonane usługi opiekuńcze należy dokonywać do 15-go dnia każdego następnego miesiąca, na rachunek bankowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotowie nr: 37 8941 0006 0000 1137 2000 0410. W tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko osoby, na rzecz której świadczone są usługi opiekuńcze oraz miesiąc, za jaki dokonywana jest odpłatność.