>Zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy

Zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy

ZASIŁEK CELOWY I SPECJALNY ZASIŁEK CELOWY
1.    Zasiłek celowy przyznawany jest w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej. Może być przyznany w szczególności:

  • na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, ogrzewania, w tym opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.

Osobom bezdomnym oraz ludziom nieposiadającym dochodu, którzy nie mają możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych może być przyznany zasiłek celowy na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne.

Zasiłek celowy może być przyznany również osobie albo rodzinie, które:

  • poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego
  • poniosły straty w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej

2.    Specjalny zasiłek celowy
Świadczenie  może być przyznane w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium ustawowe - w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny. Świadczenie to nie podlega zwrotowi.

3.    Zasiłek celowy na zasadach zwrotu
Świadczenie to może być przyznane w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe, ale pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku.