>Pomoc w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych

Aktualności - Pomoc w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
  • 22 stycznia 2024
  • Informacja
Pomoc w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej informuje o możliwości otrzymania pomocy w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.

Pomoc w tym zakresie udzielana jest:

  • Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.
  • Osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

  • Ośrodek pomocy społecznej, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia.
  • Rada gminy określa, w drodze uchwały, szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.

W celu otrzymania ww. pomocy prosimy o kontakt z pracownikami socjalnymi tutejszego Ośrodka. Numery telefonów znajdują się na stronie internetowej w zakładce GOPS - wykaz stanowisk pracy.

 

Fot. porbana z PIXABAY