>Dodatek osłonowy

Dodatek osłonowy

I. Dodatek osłonowy przysługuje:

  1. osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.  o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 390z późn. zm.) nie przekracza kwoty 2100 zł, oraz osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r o świadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę;
  2. osobie, o której mowa w pkt 1, w przypadku gdy wysokość jej przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych na osobę przekracza kwotę, o której mowa w pkt 1, w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochodu rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych na osobę.

W przypadku gdy wysokość dodatku osłonowego, ustalona zgodnie z ust. 1 pkt 2, jest niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

II. Dodatek osłonowy za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. wynosi 50% kwot wskazanych odpowiednio w ust. 5 albo 6 po ich waloryzacji średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2022 r. w stosunku do 2021 r., określonym w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2022 r.

Dodatek osłonowy wynosi jednorazowo:

  1. 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
  2. 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
  3. 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
  4. 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Dodatek osłonowy, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, wynosi jednorazowo:

  1. 286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
  2. 429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
  3. 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
  4. 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

III. Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotowie, w terminie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 kwietnia 2024 r. Powyższy dodatek wypłacany będzie  jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.

W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku osłonowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego złożone po 30 kwietnia 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania.