>Refundacja podatku VAT

Refundacja podatku VAT

REFUNDACJA PODATKU VAT  ZA  PALIWA GAZOWE dostarczone odbiorcy do ogrzania lokalu w roku 2023

Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych, przysługuje odbiorcy w gospodarstwie domowym korzystającemu z urządzenia grzewczego zasilanego paliwami gazowymi, gdy są spełnione łącznie dwa warunki:

  • głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest urządzenie grzewcze zasilane paliwami gazowymi dostarczane za pomocą sieci gazowej, a także biogaz rolniczy, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB) do dnia 21 grudnia 2022 r. albo po tym dniu - w przypadku głównych źródeł ogrzewania wpisanych lub zgłoszonych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, tj. w terminie 14 dni od uruchomienia nowego głównego źródła ciepła;
  • gospodarstwo domowe spełnia kryterium dochodowe:
  1. dla gospodarstwa domowego jednoosobowego – 2100 zł,
  2. dla gospodarstwa domowego wieloosobowego – 1500 zł na osobę.

Podstawą ustalenia dochodu jest dochód podlegający i niepodlegający opodatkowaniu, uzyskany przez członków gospodarstwa domowego:

  • w 2021 r. - w przypadku wniosku złożonego do 31 lipca 2023 r.
  • w 2022 r. - w przypadku wniosku złożonego od 1 sierpnia 2023 r.

Do wniosku o refundację podatku VAT należy załączyć:

  • fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych przez przedsiębiorstwo energetyczne,
  • dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę,
  • oświadczenie o rodzaju i wysokości uzyskanego dochodu przez członków gospodarstwa domowego jeżeli jego członkowie uzyskiwali w roku bazowym dochody niepodlegające opodatkowaniu (m.in. alimenty, stypendia, dochody z gospodarstwa domowego itd.) oraz dodatkowe dokumenty dotyczące tych dochodów.  

Wniosek o refundację podatku VAT składa się nie później niż do dnia 30.06.2024 r. lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych (jednak nie później niż do dnia 30.09.2024 r.).

* Wniosek o refundację podatku VAT w formie tradycyjnej (papierowej) można złożyć osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotowie, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3, 77-400 Złotów od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Ośrodka (7:00-15:00) lub za pośrednictwem Poczty Polskiej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Należy pamiętać o opatrzeniu takiego wniosku kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym.